คลินิกสูติ นรีเวชโรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ มีความมุ่งมั่นในการรักษา และให้บริการตรวจปรึกษาปัญหา ทางด้านสูติ นรีเวช และโรคสตรีทุกชนิด รวมทั้งการฝากครรภ์ การคลอด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวก โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ ได้จัดเตรียม แพคเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ทั้งคลอดปกติ และการผ่าตัดคลอด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกคลินิกสุขภาพตรีโดยตรง

คลินิกสูติ นรีเวช
Women's Clinic
แพทย์หญิงธนู  อารยะถาวร
นายแพทย์ธีธัช  อดทน


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.