คลินิกโรคไตให้บริการโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคไต ทั้งไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรัง โรคติดเชื้อที่ไต และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไต เป็นต้น ขณะนี้โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ โดยความร่วมมือกับบริษัท ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง จำกัด กำลังดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์บริการฟอกไตสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้บริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีข้อบ่งชี้ในการล้างไตและประสบปัญหาในการชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โดยผู้ป่วยยังคงเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์เดิมของผู้ป่วย

COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.