คลินิกตาศูนย์จักษุ ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ต้อกระจก
ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
ต้อหิน
จอประสาทตา
ม่านตาอักเสบ
โรคตาในเด็กและตาเข
เลสิก (LASIK)

การบริการ
การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร
การตรวจรักษาตาทุกชนิด
การตรวจสายตาในเด็ก
การผ่าตัดตาทุกชนิด
การผ่าตัดจอประสาทตา
การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก
การเลเซอร์แก้ไขสายตาผิดปกติ ได้แก่ เลสิก พีอาร์เค
การผ่าตัดรักษาต้อหิน
การตรวจคัดกรองตา

คลินิกตา
Eye Clinic
นพ.โยธิน  ฐิตวัฒนกุล
พญ.ณัฐพร  สมสนิท


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.