ศูนย์กุมารเวช (Pediatric Center)

 • ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2
 • เปิดให้บริการทุวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.
 • โทร. (056) 000-111 ต่อ 23116
 • ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 พร้อมให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ด้วยสถานที่โอ่อ่า กว้างขวาง โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและปัญหาโรคทั่วไป โดยการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและรวดเร็ว ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะในการดูแลเด็ก

  มีหอผู้ป่วยเด็ก เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย วางใจหากลูกน้อยเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล (IPD) มีกุมารแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยาและวัคซีนที่ใช้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคมอย่างสมวัย


  แผนกเด็กดี (Well Baby Department)

  “เพื่อสุขภาพที่ดี ของลูกน้อย”

  แผนกเด็กดี เป็นแผนกเฉพาะสำหรับเด็กที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน และต้องการการดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็ก (Child health supervisor หรือ Well child care) เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยตั้งแต่แรกเกิด

  นอกจากนี้ การพบแพทย์ตามนัดในแผนกเด็กดีเป็นระยะ ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัย พัฒนาการต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการพัฒนาการ การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ สุขภาพกายและทันตสุขภาพ หากพบความผิดปกติ แพทย์จะได้ให้การช่วยเหลือหรือแนะนำตั้งแต่แรกเริ่มคุณพ่อคุณแม่และผู้เลี้ยงดูก็จะได้ความรู้และทักษะการเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้านตั้งแต่แรกเกิด


  การให้บริการ ของแผนกเด็กดี

  1. ให้บริการฉีดวัคซีน ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งเด็กเล็กและวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง

  2. ตรวจติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี

  3. ตรวจคัดกรองโรคที่เหมาะสมกับช่วงอายุ และความผิดปกติทางพัฒนาการ

  4. ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่

  บริการเสริม

  1. การตรวจคัดกรองด้านพัฒนาการ ควรตรวจทุกคนที่อายุถึงกำหนด หรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาการและพฤติกรรม ร่วมกับอุปกรณ์และแบบประเมินที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากหากมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นแพทย์จะได้ให้คำแนะนำ หรือให้การรักษาตั้งแต่ต้น

  2. การตรวจคัดกรองโรค

  • - ตรวจระดับความเข้มข้นของเลือด คัดกรองภาวะโลหิตจาง สำหรับช่วงอายุ 6-12 เดือน
  • - ตรวจปัสสาวะและวัดความดันโลหิต สำหรับช่วงอายุ 4-6 ปี และ 11-14 ปี
  • - ตรวจการมองเห็นและการได้ยิน สำหรับช่วงอายุ 4-6 ปี และ 10-17 ปี

  3. วัคซีนสำหรับเด็กโตและวัยรุ่น ช่วงวัยรุ่นมีการให้วัคซีนเพิ่มเติม ได้แก่ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง ป้องกันหูดและมะเร็ง บริเวณอวัยวะเพศในเพศชาย นอกจากนี้ยังมีวัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่องจากที่เคยรับ ซึ่งสามารถเริ่มรับได้ตั้งแต่อายุ 9-11 ปีขึ้นไป

  4. วัคซีนสำหรับผู้ดูแลเด็ก ปัจจุบันมีวัคซีนสูตรเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีการใช้อย่างแพร่หลายและมีความ ปลอดภัยผลข้างเคียงต่ำ เช่น วัคซีนป้องกันไอกรนหรือไข้หวัดใหญ่ เพื่อการป้องกันโรค


  ผู้ป่วยเด็กนอกเวลา (Night OPD)

  “อุ่นใจในยามค่ำคืน หากลูกน้อยเจ็บป่วยกลางดึก”

  บ่อยครั้งที่คุณต้องประสบปัญหาเหล่านี้... งานเยอะ.. ติดประชุม.. เลิกงาน 6 โมงเย็น “ลูกน้อย” ป่วยฉุกเฉินกลางดึก ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 เปิดให้บริการผู้ป่วยเด็กนอกเวลา (Night OPD) ตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ ให้บริการถึงเที่ยงคืนทุกวัน

  จัดสรรเวลาได้ลงตัว หมดกังวลแม้ในยามเจ็บป่วยกลางดึก วางใจทุกขั้นตอนการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลผู้มีประสบการณ์ ผู้ป่วยเด็กที่นอนโรงพยาบาล (IPD) มีกุมารแพทย์ดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

  ศูนย์กุมารเวชกรรม
  Padiatric Center
  แพทย์หญิงศิริวรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  แพทย์หญิงรัชดาภรณ์ ตู้วชิรกุล
  แพทย์หญิงอัจฉรา อุ่นใจ
  แพทย์หญิงสุมิตรา อวิรุทธ์นันท์
  พญ.ศศิธร วิบูลย์วัฒนกิจ
  พญ.สุรีรัตน์ วัฒนธรรม
  นพ.วิโรจน์ ธนสารไพบูลย์
  พญ.ศราภรณ์ ตีระศิริพงษ์
  พญ.ธนิตา อุยาธนารัตน์
  พญ.คณิตา อิสระภักดีรัตน์
  นพ.นพพร ศรีทิพโพธิ์
  พญ.ขวัญหทัย สกุลสรรเสริญ
  นพ.วีรพงษ์ ฉายา
  นพ.จุติพงษ์ บุญเมือง
  พญ.อตินุช อุดมทอง
  พญ.อังคณา เก่งสกุล
  พญ.สินีนาต ฑีฆวาณิช


  COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.