คลินิกอายุรกรรมให้บริการการตรวจรักษาโรคต่างๆทางอายุรกรรม สำหรับท่านที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เช่นโรคปวดศีรษะ โรดระบบทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ เบาหวาน ความดันสูง โรคไขมันสูง โรคเกาท์ เป็นต้น ลักษณะบริการ เจ้าหน้าที่จะคัดกรองเบื้องต้น ก่อนส่งพบแพทย์ตามอาการที่มา เพื่อให้ท่านได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับโรคของท่านมากที่สุด แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจเอ็กซเรย์ เป็นต้น เพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรคและจะทำการรักษาโดยการให้คำแนะนำและ/หรือจ่ายยา ตามความเหมาะสม แพทย์อาจนัดติดตามอาการและ/หรือส่งพบแพทย์เฉพาะทางตามความเหมาะสม ต่อไป

เวลาให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม
Medical Clinic
นายแพทย์วศิน  อวิรุทธ์นันท์
แพทย์หญิงรัถยา วงศ์ณิชชากุล
นายแพทย์กริชทิพย์ ฮั่นตระกูล
แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลิ่วเจริญศักดิ์กูล
นายแพทย์ชาตรี ตู้วชิรกุล
แพทย์หญิงวรกมล อ่ำอำไพ
พญ.กัลชิญา บุญผ่อง
พญ.จิตสุภา อ่อนนิภา
นพ.ศังกร นภาคณากร
นพ.วัชรพงษ์ ศรีสินธุ์ไชย
พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์
นพ.สิทธิพล ขันทอง
นพ.วัลลภ ศานติธรรม
พญ.พลอยรุ้ง เล้าสุขศรี


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.