ข้อมูลผู้ป่วยประกัน
(Insurance Information)บริการสำหรับลูกค้ามีประกัน มาใช้บริการในรูปของประกันและบริษัทคู่สัญญา ที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์
การใช้บริการของลูกค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.   ประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย และอุบัติเหตุต้องมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
2.   ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ และมีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว มีบาดแผล มีการหัก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมต้องระบุ เป็นต้น

*** สามารถยื่นใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครอง ที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

เมื่อท่านเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาล เอกสารที่ท่านเตรียมมาแสดงดังนี้
1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
3. บัตรประกัน

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก

1.   ฝ่ายสิทธิประโยชน์ โทร. 056-000111 ต่อ18241,22172
pnpur@paknampohospitalgroup.com
2.   แผนกรับผู้ป่วยใน โทร. 056-000111 ต่อ 11171,23161
แผนกการเงิน cashierpnp @paknampohospitalgroup.com
o ผู้ป่วยนอก โทร. 056-000111 ต่อ 18302,22167
o ผู้ป่วยใน โทร. 056-000111 ต่อ 18301,18303,22171
3.   แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 056-000111 ต่อ 12119
pnpopd @paknampohospitalgroup.com


เวลาให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.00-17.00น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 7.00-17.00น

COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.