สิทธิบริษัทคู่สัญญา


บริการด้านรักษาพยาบาล
• ผู้ป่วยนอก (OPD)
• ผู้ป่วยใน (IPD)
• ทันตกรรม


บริการตรวจสุขภาพ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
• ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะงาน
• ตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ/ ประกอบการขอวีซ่า


บริการด้านการฝึกอบรม/การให้ความรู้ทางการแพทย์นอกสถานที่ให้กับองค์กร
• การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพ
• CPR& First Aid Training

แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นบริษัทคู่สัญญา และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายการตลาด และคู่สัญญา โทร. 056-000111 ต่อ 18221-2

COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.