บริการทางการแพทย์


...

โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิดจนสูงวัย ภาวะเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินจนถึงภาวะวิกฤตที่ต้องการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งการรักษาโดยใช้ยาและการผ่าตัด ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์และการบริการที่เป็นเลิศ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) นอกเหนือการบริการทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์พร้อมทีมงานที่สามารถดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุแบบครบวงจร มีศักยภาพในการผ่าตัดสมองแล้ว โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ ยังเปิดให้บริการ Stroke Fast Track (ทางด่วนเส้นเลือดสมองตีบ) สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งต้องการการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยการให้ยาทางหลอดเลือด (เมื่อมีข้อบ่งชี้และได้รับการประเมินจากแพทย์แล้ว) รวมทั้งทางด่วนสำหรับโรคหัวใจขาดเลือด (Chest Pain Fast Track) อีกด้วย


แพทย์หลายท่านในโรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศและได้รับวุฒิบัตรรับรองจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมทางวิชาการ และการอบรมเฉพาะสาขาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและการบริการอย่างต่อเนื่องโดยวิทยากรจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพและด้วยความเป็นมืออาชีพ

...

บริการทางการแพทย์


...

โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิดจนสูงวัย ภาวะเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินจนถึงภาวะวิกฤตที่ต้องการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งการรักษาโดยใช้ยาและการผ่าตัด ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์และการบริการที่เป็นเลิศ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) นอกเหนือการบริการทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์พร้อมทีมงานที่สามารถดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุแบบครบวงจร มีศักยภาพในการผ่าตัดสมองแล้ว โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ ยังเปิดให้บริการ Stroke Fast Track (ทางด่วนเส้นเลือดสมองตีบ) สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งต้องการการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยการให้ยาทางหลอดเลือด (เมื่อมีข้อบ่งชี้และได้รับการประเมินจากแพทย์แล้ว) รวมทั้งทางด่วนสำหรับโรคหัวใจขาดเลือด (Chest Pain Fast Track) อีกด้วย


...

แพทย์หลายท่านในโรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศและได้รับวุฒิบัตรรับรองจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมทางวิชาการ และการอบรมเฉพาะสาขาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและการบริการอย่างต่อเนื่องโดยวิทยากรจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพและด้วยความเป็นมืออาชีพ

COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.