แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
1. คุณสูบบุหรี่ ยาเส้น ยาสูบ หรือไม่ ?
ใช่
ไม่ใช่
2. คุณมีค่าความดันโลหิต ตั้งแต่ 130/85 มม.ปรอท และ/หรือเคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความดันโลหิตสูง หรือไม่ ?
ใช่
ไม่ใช่
3. ระดับน้ำตาลในเลือด ตั้งแต่ 100 มก./ดล. และ/หรือ เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน หรือไม่ ?
ใช่
ไม่ใช่
4. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีไขมันในเลือดผิดปกติ หรือไม่ ?
ใช่
ไม่ใช่
5. ขนาดรอบเอว มากกว่า ส่วนสูง (เซนติเมตร) หาร 2 หรือไม่ ?
ใช่
ไม่ใช่
6. เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือไม่ ?
ใช่
ไม่ใช่
7. มีประวัติแม่ หรือพ่อ หรือพี่น้องสายตรงของคุณเป็นโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือไม่ ?
ใช่
ไม่ใช่

COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.