แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2
1. อายุ
34 - 39 ปี
40 - 44 ปี
45 - 49 ปี
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. ดัชนีมวลกาย
น้ำหนัก
ส่วนสูง
4. ความดันโลหิต
ไม่มี
มี
5. ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง)
ไม่มี
มี

COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.