แบบทดสอบความเสี่ยงโรคมะเร็ง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งเบื้องต้นเท่านั้นโดยจะทำการประเมินโรคที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและอาการที่อาจบ่งชี้ถึงอาการนำเบื้องต้นของโรคมะเร็งบางชนิดเพื่อให้คำแนะนำในการตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป
กรุณาเลือกเพศของท่าน
เพศชาย
เพศหญิง

COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.