Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

“4 สัญญาณฟ้องโรคฝีคัณฑสูตร”

CV_โรคคัณฑสูตร

โรคฝีคัณฑสูตร

     โรคฝีคัณฑสูตร  (Fistula – in – ano หรือ Anal Fistula) หรือฝีเรื้อรังที่ก้น คือ โรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดขึ้นบริเวณ
ทวารหนัก บริเวณแก้มก้น หรือรอบปากทวารหนัก จากการติดเชื้อของต่อมที่มีหน้าที่ผลิตมูก (Anal Gland) บริเวณทวารหนักจากเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระ และของเสียหมักหมมจนเกิดเป็นฝีหนอง เมื่อหนองมีปริมาณมากขึ้นจะค่อย ๆเซาะไปตามชั้นกล้ามเนื้อของทวารหนัก ทะลุมาชั้นผิวหนังบริเวณรอบ ๆ ทวารหนัก กลายเป็นทางเชื่อมระหว่างทวารหนักและผิวหนังภายนอกที่เรียกว่า Fistula Tract

4 สัญญาณฟ้อง โรคฝีคัณฑสูตร

 • บวมและเจ็บปวดบริเวณแก้มก้นด้านในหรือรอบๆ ทวารหนัก
 • อาจมีอาการคันรอบๆทวารหนัก หรือผิวหนังรอบๆ ทวารหนักเกิดการอักเสบ บวมแดง
 • มีน้ำเหลืองซึมออกมาจากรูที่ผิวหนังบริเวณทวารหนัก บางครั้งอาจมีเลือดปดหรือเป็นหนอง
 • อาการดังกล่าวอาจเป็นๆ หายๆ

ชนิดของฝีคัณฑสูตร

โรคฝีคุณฑสูตร ถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือเป็นฝีที่ทวารหนักมาก่อน โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีฝีที่ทวารหนัก
จะมีโอกาสเกิดโรคฝีคัณฑสูตรได้ประมาณร้อยละ 50 นอกจากนี้ฝีคัณฑสูตรยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ฝีคัณฑสูตรชนิดที่อยู่ตื้นหรือไม่ซับซ้อน (Simple Fistula)

มีการเชื่อมต่อระหว่างรูทวารกับผิวหนังเพียงหนึ่งทาง

2. ฝีคัณฑสูตรชนิดที่ลึกหรือมีความซับซ้อน (Complex Fistula)

เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหูรูดทวารมากขึ้นอาจมีทางออกสู่ผิวหนังหลายทาง
หรืออาจเชื่อมโยงกับอวัยวะข้างเคียง

วิธีรักษาฝีคัณฑสูตร

วิธีการรักษาโรคฝีคัณฑสูตร ได้ดังนี้

 • การรักษาฝีบริเวณทวารหนัก (Anal Abscess) คือ การผ่าฝีเพื่อระบายหนองออก อาจร่วมกับการให้ยา
  ปฏิชีวนะ ยาแก้ลดไข้
 • การรักษาฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula) ในผู้ป่วยที่มีอาการข้างต้นเมื่อการรักษาจะทำโดยการผ่าตัด ซึ่งมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากแพทย์ ดังนี้

       – LIFT Procedure (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract) เป็นวิธีการรักษาแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักจะทำการผ่าตัดเข้าไประหว่างชั้นของกล้ามเนื้อหูรูดทวาร
       – Fistulotomy ใช้มีดหรือจี้ไฟฟ้าเพื่อเปิดทางเชื่อมต่อ (Fistula Tract) ตลอดแนว แล้วทำความสะอาดแผล จากนั้นจะเปิดแผลไว้ โดยปกติแผลจะหายภายใน 4 – 6 สัปดาห์
       – Seton วิธีนี้เหมาะสำหรับฝีคัณฑสูตรชนิดซับซ้อน (Complex Fistula) โดยใช้เชือก (Seton) คล้องทางเชื่อมต่อ (Fistula Tract) ไว้
       – Fistulectomy คือ การตัดเอาส่วนของทางเชื่อมต่อ (Fistula Tract) ออกทั้งหมด ภายหลังการผ่าตัดอาจพบปัญหาการกลั้นอุจจาระได้

โรคฝีคัณฑสูตร

     โรคฝีคัณฑสูตร (Fistula – in – ano หรือ Anal Fistula) หรือฝีเรื้อรังที่ก้น คือ โรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดขึ้นบริเวณทวารหนัก บริเวณแก้มก้น หรือรอบปากทวารหนัก จากการติดเชื้อของต่อมที่มีหน้าที่ผลิตมูก (Anal Gland) บริเวณทวารหนักจากเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระ และของเสียหมักหมมจนเกิดเป็นฝีหนอง เมื่อหนองมีปริมาณมากขึ้นจะค่อย ๆเซาะไปตามชั้นกล้ามเนื้อของทวารหนัก ทะลุมาชั้นผิวหนังบริเวณรอบ ๆ ทวารหนัก กลายเป็นทางเชื่อมระหว่างทวารหนักและผิวหนังภายนอกที่เรียกว่า Fistula Tract

4 สัญญาณฟ้อง โรคฝีคัณฑสูตร

 • บวมและเจ็บปวดบริเวณแก้มก้นด้านในหรือรอบๆ ทวารหนัก
 • อาจมีอาการคันรอบๆทวารหนัก หรือผิวหนังรอบๆ ทวารหนักเกิดการอักเสบ บวมแดง
 • มีน้ำเหลืองซึมออกมาจากรูที่ผิวหนังบริเวณทวารหนัก บางครั้งอาจมีเลือดปดหรือเป็นหนอง
 • อาการดังกล่าวอาจเป็นๆ หายๆ

ชนิดของฝีคัณฑสูตร

โรคฝีคุณฑสูตร ถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือเป็นฝีที่ทวารหนักมาก่อน โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีฝีที่ทวารหนัก จะมีโอกาสเกิดโรคฝีคัณฑสูตรได้ประมาณร้อยละ 50 นอกจากนี้ฝีคัณฑสูตรยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ฝีคัณฑสูตรชนิดที่อยู่ตื้นหรือไม่ซับซ้อน (Simple Fistula)

มีการเชื่อมต่อระหว่างรูทวารกับผิวหนังเพียงหนึ่งทาง

2. ฝีคัณฑสูตรชนิดที่ลึกหรือมีความซับซ้อน (Complex Fistula)

เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหูรูดทวารมากขึ้นอาจมีทางออกสู่ผิวหนังหลายทาง หรืออาจเชื่อมโยงกับอวัยวะข้างเคียง

วิธีรักษาฝีคัณฑสูตร

วิธีการรักษาโรคฝีคัณฑสูตร ได้ดังนี้

 • การรักษาฝีบริเวณทวารหนัก (Anal Abscess) คือ การผ่าฝีเพื่อระบายหนองออก อาจร่วมกับการให้ยา
  ปฏิชีวนะ ยาแก้ลดไข้
 • การรักษาฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula) ในผู้ป่วยที่มีอาการข้างต้นเมื่อการรักษาจะทำโดยการผ่าตัด ซึ่งมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากแพทย์ ดังนี้

       – LIFT Procedure (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract) เป็นวิธีการรักษาแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักจะทำการผ่าตัดเข้าไประหว่างชั้นของกล้ามเนื้อหูรูดทวาร
       – Fistulotomy ใช้มีดหรือจี้ไฟฟ้าเพื่อเปิดทางเชื่อมต่อ (Fistula Tract) ตลอดแนว แล้วทำความสะอาดแผล จากนั้นจะเปิดแผลไว้ โดยปกติแผลจะหายภายใน 4 – 6 สัปดาห์
       – Seton วิธีนี้เหมาะสำหรับฝีคัณฑสูตรชนิดซับซ้อน (Complex Fistula) โดยใช้เชือก (Seton) คล้องทางเชื่อมต่อ (Fistula Tract) ไว้
       – Fistulectomy คือ การตัดเอาส่วนของทางเชื่อมต่อ (Fistula Tract) ออกทั้งหมด ภายหลังการผ่าตัดอาจพบปัญหาการกลั้นอุจจาระได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
PPNP
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่
Share Post: