Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

“4 สัญญาณฟ้องโรคฝีคัณฑสูตร”

CV_โรคคัณฑสูตร

" 4 สัญญาณฟ้อง !! " โรคฝีคัณฑสูตร​

............................................

     โรคฝีคัณฑสูตร (Fistula – in – ano หรือ Anal Fistula) หรือฝีเรื้อรังที่ก้น คือ โรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดขึ้นบริเวณทวารหนัก บริเวณแก้มก้น
หรือรอบปากทวารหนัก จากการติดเชื้อของต่อมที่มีหน้าที่ผลิตมูก (Anal Gland)
บริเวณทวารหนักจากเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระ และของเสียหมักหมมจนเกิดเป็นฝีหนอง เมื่อหนองมีปริมาณมากขึ้นจะค่อย ๆ
เซาะไปตามชั้นกล้ามเนื้อของทวารหนัก ทะลุมาชั้นผิวหนังบริเวณรอบ ๆ ทวารหนัก กลายเป็นทางเชื่อมระหว่างทวารหนักและผิวหนังภายนอก
ที่เรียกว่า Fistula Tract

4 สัญญาณฟ้อง โรคฝีคัณฑสูตร

...................

  • บวมและเจ็บปวดบริเวณแก้มก้นด้านในหรือรอบๆ ทวารหนัก
  • อาจมีอาการคันรอบๆทวารหนัก หรือผิวหนังรอบๆ
    ทวารหนักเกิดการอักเสบ บวมแดง
  • มีน้ำเหลืองซึมออกมาจากรูที่ผิวหนังบริเวณทวารหนัก
    บางครั้งอาจมีเลือดปดหรือเป็นหนอง
  • อาการดังกล่าวอาจเป็นๆ หายๆ

ชนิดของฝีคัณฑสูตร

.........................

    โรคฝีคุณฑสูตร ถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือเป็นฝีที่ทวารหนักมาก่อน โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีฝีที่ทวารหนักจะมีโอกาสเกิด
โรคฝีคัณฑสูตรได้ประมาณร้อยละ 50 นอกจากนี้ฝีคัณฑสูตรยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

ฝีคัณฑสูตรชนิดที่อยู่ตื้นหรือไม่ซับซ้อน (Simple Fistula) 
มีการเชื่อมต่อระหว่างรูทวารกับผิวหนังเพียงหนึ่งทาง
ฝีคัณฑสูตรชนิดที่ลึกหรือมีความซับซ้อน (Complex Fistula) 
เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหูรูดทวารมากขึ้นอาจมีทางออกสู่ผิวหนังหลายทางหรืออาจเชื่อมโยงกับอวัยวะข้างเคียง

Share Post: