Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

5 วิธีป้องกัน ห่างไกล โรคนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ

CV_5 วิธีป้องกัน ห่างไกล โรคนิ่ว_บทความ

" โรคนิ่ว " ในระบบทางเดินปัสสาว

   โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะเป็นโรคที่พบกันมากในสมัยโบราณ จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรคนิ่ว ยังเป็นการแพร่หลายทั่วโลกประเทศที่พัฒนาแล้ว
มักเป็นโรคนิ่วที่ไต ส่วนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะพบน้อยลงมาก ประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย ปัจจุบันพบนิ่วในไตมากขึ้นเรื่อยๆ
ในอดีตประมาณ 15 – 30 ปีที่แล้ว คนไทยเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะกันมากต่างจากปัจจุบันที่มีแนวโน้มจะเป็นนิ่วในไตและท่อไตสูงมากขึ้น 

วิธีป้องกันการเกิด " โรคนิ่ว "

  • ดื่มน้ำให้เพียงพอมากกว่า 8 แก้ว / วัน
  • เลี่ยงอาหารที่มีออกชาเลตสูง เช่น งา ผักโขม ถั่วต่างๆ
  • เลี่ยงไข้มันสัตว์ หวานจัด เค็มจัด และที่มีกรดยูริสูง
  • เพิ่มการกินอาหารที่มีแคลเซียมสูง
  • ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ
Share Post: