Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา รู้ทันก่อนสูญเสียการมองเห็น

CV-Cataracts

โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างมากกับร่างกายของเรา นับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความอ่อนไหวมาก เมื่อเกิดปัญหาขึ้น
กับดวงตา ย่อมส่งผลถึงการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา มาพบแพทย์ด้วยอาการ
ตามัว เบลอ มองไม่ชัด โดยอาการเหล่านี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 โรค ได้แก่ ต้อกระจก (Cataract),
 ต้อหิน (Glaucoma), ต้อเนื้อ (Pterygium)ต้อลม (Pinguecula)

1. ต้อกระจก

ต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมสภาพของเลนส์ตา จนทำให้โครงสร้างทางเคมีของโปรตีนในเลนส์ตาเปลี่ยนไป
ปกติเลนส์ตาจะมีลักษณะใส ทำหน้าที่ช่วยในการรวมแสง เมื่อเกิดต้อกระจก ทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปในตาได้ตามปกติ
ทำให้การมองเห็นมีอาการมัวหรือมองไม่ชัด

ปัจจัยเสี่ยง

มีอายุ 40-50 ปี ขึ้นไป
 • เกิดจากอุบัติเหตุกับดวงตาการได้รับแสง UV บ่อยๆหรือแสงแดดจ้ามากๆ
 • การสูบบุหรี่
 • การใช้ยาสเตียรอยด์
 • มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง
  โรคเบาหวาน (สำหรับบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิด)

อาการ

รูม่านตาเป็นสีขาวขุ่น ในช่วงแรกจะเห็นไม่ชัดเมื่อต้อสุกขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นความขุ่นชัดเจนขึ้นน
 • ตาเป็นฝ้าขาว มองภาพไม่ชัด
 • เห็นภาพซ้อนจากสายตาเอียง
 • มีค่าสายตาสั้นเพิ่มขึ้นต้องเปลี่ยนแว่นเป็นระยะ
 • มองภาพไม่ชัดในที่แสงจ้าเห็นชัดเจนขึ้น

2. ต้อหิน

ต้อหินเกิดจากการทำลายขั้วประสาทตา อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุปัจจัยภายนอก หรืออาจพบร่วมกับโรคทางตาอื่นๆ
 ที่แทรกซ้อนมาจากการผ่าตัดรักษาโรคอื่นๆ ในดวงตา หรือแม้แต่เกี่ยวพันกับโรคทางกายอื่นๆ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่ทำให้เกิดการเสื่อมของขั้วประสาทตา ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดและ

ปัจจัยเสี่ยง

มีบุลคลในครอบครัวเป็นต้อหิน
 • อายุมากกว่า 35 ปี
 • ภาวะสายตาสั้นมากๆ
 • รับประทานยา และอาหารเสริม กลุ่มสเตียรอยด์
 • เคยมีการบาดเจ็บกระทบกระแทกที่ตาหรือศีรษะ
 • คนที่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น เบาหวาน      

อาการ

ในช่วงแรกไม่แสดงอาการคือ จนเริ่มสูญเสียลานสายตา คือ การมองเห็นจำกัดวงแคบลง (แต่ในต้อหินบางประเภทเช่น ต้อหินมุมปิดเฉียบพลันจะมีอาการปวดตามาก)

3. ต้อลม

ต้อลมเกิดจากการเสื่อมของเยื่อบุตาขาว โดยจะมีก้อนเม็ดเล็กๆ สีเหลืองใส นูนอยู่บริเวณตาขาว
ซึ่งสามารถขึ้นได้ทั้งหัวตาหรือหางตา หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการเป็นต้อลมคือเนื้องอกในตา

ปัจจัยเสี่ยง

มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งที่โดน ทั้งลม แดด และฝุ่นละออง
 • ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโลหะ หากต้อเนื้อยื่นเข้าไปในบริเวณตาดำ จะทำให้สายตาเอียง

อาการ

เริ่มต้นส่วนใหญ้มักไม่มีอาการแต่จะเกิดความผิดปกติของเยื่อบุตาเป็นก้อนเนื้อขนาดเล็ก นูน สีขาว หรือเหลืองอยู่บริเวณเยื่อบุตาขาว
 • หากต้อเนื้อยื่นเข้าไปในบริเวณตาดำ จะทำให้สายตาเอียงหรืออาจจะมองไม่เห็น

4. ต้อเนื้อ

ต้อเนื้อเป็นภาวะที่พังผืดของเยื่อบุตา เป็นเยื่อสีแดงยื่นเข้าไปสู่ตาดำ มักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อเนื้อจะค่อยๆ
ลุกลามเข้าตาดำ จนค่อย ๆ ปิดรูม่านตา ซึ่งจะปิดบังการมองเห็นทำให้ตามัว

ปัจจัยเสี่ยง

กรรมพันธุ์เป็นต้อเนื้อ
 • ใช้สายตาหนักเกินไป
 • ดวงตาได้รับการสัมผัสกับมลภาวะต่างๆ เช่น ฝุ่น แสงแดด และรังสี UV เป็นเวลานาน

อาการ

ระคายเคือง เจ็บ แสบ น้ำตาไหล เหมือนมีเม็ดทรายเข้าตา
 • หากต้อเนื้อยื่นเข้าไปในบริเวณตาดำ จะทำให้สายตาเอียงหรืออาจจะมองไมเ่ห็น 
ซึ่งโรคต้อนั้นมีหลายชนิดทั้ง ต้อหิน, ต้อกระจก,ต้อลม และต้อเนื้อ แต่ละชนิดมีอาการที่ต่างกัน หากเรารู้ว่าอาการของตาและการมองเห็นแบบนี้ คือ จุดเริ่มต้นของโรคต้อชนิดไหนควรรีบตรวจรักษา ก็จะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของดวงตาไปได้อีกนาน
โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างมากกับร่างกายของเรา นับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความอ่อนไหวมาก เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับดวงตา ย่อมส่งผลถึงการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา มาพบแพทย์ด้วยอาการ ตามัว เบลอ
มองไม่ชัด โดยอาการเหล่านี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 โรค ได้แก่
ต้อกระจก (Cataract),
 ต้อหิน (Glaucoma), 
ต้อเนื้อ (Pterygium)
ต้อลม(Pinguecula)

1. ต้อกระจก

ต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมสภาพของเลนส์ตา จนทำให้โครงสร้างทางเคมีของโปรตีนในเลนส์ตาเปลี่ยนไป ปกติเลนส์ตาจะมีลักษณะใส ทำหน้าที่ช่วยในการรวมแสง เมื่อเกิดต้อกระจก ทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปในตาได้ตามปกติทำให้การมองเห็นมีอาการมัวหรือมองไม่ชัด

ปัจจัยเสี่ยง
มีอายุ 40-50 ปี ขึ้นไป
 • เกิดจากอุบัติเหตุกับดวงตาการได้รับแสง UV บ่อยๆหรือแสงแดดจ้ามากๆ
 • การสูบบุหรี่
 • การใช้ยาสเตียรอยด์
 • มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน (สำหรับบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิด)
อาการ
รูม่านตาเป็นสีขาวขุ่น ในช่วงแรกจะเห็นไม่ชัดเมื่อต้อสุกขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นความขุ่นชัดเจนขึ้นน
 • ตาเป็นฝ้าขาว มองภาพไม่ชัด
 • เห็นภาพซ้อนจากสายตาเอียง
 • มีค่าสายตาสั้นเพิ่มขึ้นต้องเปลี่ยนแว่นเป็นระยะ
 • มองภาพไม่ชัดในที่แสงจ้าเห็นชัดเจนขึ้น
2. ต้อหิน

ต้อหินเกิดจากการทำลายขั้วประสาทตา อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุปัจจัยภายนอก หรืออาจพบร่วมกับโรคทางตาอื่นๆ
 ที่แทรกซ้อนมาจากการผ่าตัดรักษาโรคอื่นๆ ในดวงตา หรือแม้แต่เกี่ยวพันกับโรคทางกายอื่นๆ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่ทำให้เกิดการเสื่อมของขั้วประสาทตา ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดและ

ปัจจัยเสี่ยง
มีบุลคลในครอบครัวเป็นต้อหิน
 • อายุมากกว่า 35 ปี
 • ภาวะสายตาสั้นมากๆ
 • รับประทานยา และอาหารเสริม กลุ่มสเตียรอยด์
 • เคยมีการบาดเจ็บกระทบกระแทกที่ตาหรือศีรษะ
 • คนที่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น เบาหวาน      
อาการ
ในช่วงแรกไม่แสดงอาการคือ จนเริ่มสูญเสียลานสายตา คือ การมองเห็นจำกัดวงแคบลง (แต่ในต้อหินบางประเภทเช่น ต้อหินมุมปิดเฉียบพลันจะมีอาการปวดตามาก)
3. ต้อลม

ต้อลมเกิดจากการเสื่อมของเยื่อบุตาขาว โดยจะมีก้อนเม็ดเล็กๆ สีเหลืองใส นูนอยู่บริเวณตาขาวซึ่งสามารถขึ้นได้ทั้งหัวตาหรือหางตา หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการเป็นต้อลมคือเนื้องอกในตา

ปัจจัยเสี่ยง
มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งที่โดน ทั้งลม แดด และฝุ่นละออง
 • ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโลหะ หากต้อเนื้อยื่นเข้าไปในบริเวณตาดำ จะทำให้สายตาเอียง
อาการ
เริ่มต้นส่วนใหญ้มักไม่มีอาการแต่จะเกิดความผิดปกติของเยื่อบุตาเป็นก้อนเนื้อขนาดเล็ก นูน สีขาว หรือเหลืองอยู่บริเวณเยื่อบุตาขาว
 • หากต้อเนื้อยื่นเข้าไปในบริเวณตาดำ จะทำให้สายตาเอียงหรืออาจจะมองไม่เห็น
4. ต้อเนื้อ

ต้อเนื้อเป็นภาวะที่พังผืดของเยื่อบุตา เป็นเยื่อสีแดงยื่นเข้าไปสู่ตาดำ มักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อเนื้อจะค่อยๆ ลุกลามเข้าตาดำ จนค่อย ๆ ปิดรูม่านตา ซึ่งจะปิดบังการมองเห็นทำให้ตามัว

ปัจจัยเสี่ยง
กรรมพันธุ์เป็นต้อเนื้อ
 • ใช้สายตาหนักเกินไป
 • ดวงตาได้รับการสัมผัสกับมลภาวะต่างๆ เช่น ฝุ่น แสงแดด และรังสี UV เป็นเวลานาน
อาการ
ระคายเคือง เจ็บ แสบ น้ำตาไหล เหมือนมีเม็ดทรายเข้าตา
 • หากต้อเนื้อยื่นเข้าไปในบริเวณตาดำ จะทำให้สายตาเอียงหรืออาจจะมองไมเ่ห็น 
ซึ่งโรคต้อนั้นมีหลายชนิดทั้ง ต้อหิน, ต้อกระจก,ต้อลม และต้อเนื้อ แต่ละชนิดมีอาการที่ต่างกัน หากเรารู้ว่าอาการของตาและการมองเห็นแบบนี้ คือ จุดเริ่มต้นของโรคต้อชนิดไหนควรรีบตรวจรักษา ก็จะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของดวงตาไปได้อีกนาน
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PPNP
Share Post: