Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย (สิทธิข้าราชการ)

..........................

สิทธิประโยช์นที่ได้รับ

 • ค่าห้องพักหลังคลอด Deluxe Room ห้องเดี่ยวพิเศษ
 • บัตรสมาชิก LADY CLUB มูลค่า 3,000 บาท
 • บัตรมังกรจูเนียร์ มูลค่า 2,900 บาท
 • ตรวจหาสภาวะพร้องของไทรอยด์
 • วัคซีนตับอักเสบเข็มที่ 1 
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค(BCG)
 • ตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤต
 • ตรวจกรุ๊ปเลือดในเด็ก
 • ตรวจการได้ยิน(OAE)
 • ตรวจภาวะตัวเหลือง
 • สมุดวัคซีน
 • การบริการและให้คำบริษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

พร้อมด้วย

 • ถ่ายรูปสตูดิโอลูกน้อยบริการแต้งภาพให้ ฟรี!
 • กรอบรูปลูกรักแรกคลอด ฟรี!
 • แต่งห้องประดับชื่อลูก ฟรี!

รับเพิ่มทันที !

 • ชุดหนูน้อยประกอบด้วย ชุดบอดี้สูท หมวก ถุงเท้า มูลค่า 500 บาท
 • ชุด Gift Set มูลค่า 1,200 บาท
( นอนโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน )

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิข้าราชร่วมจ่ายได้

ข้าราชการประจำ , ลูกจ้างประจำ , ผู้รับเบี้ยหวัด , ผู้รับบำนาญ บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ
( บิดา , มารดา , คู่สมรส , บุตร 3 คน ) กรุณายื่นบัตรประชาชนทุกครั้ง หรือบัตรข้าราชการ ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

 *เงื่อนไข
 1. บริการคลอดเหมาจ่ายครอบคลุมค่าแพทย์ ค่าห้องพักค่าตรวจร่างการลูกน้อยตั้งแต่แรกคลอด
 2. แพ็กเกจคลอดราคาเหมาจ่ายไม่ครอบคลุมถึงโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาหรือหากเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างคลอด

Share Post: