Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: ด้านโรคหัวใจ

นพ.ณัฏฐ์ น้อมพรรโณภาส

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-19.00 08.00-17.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นพ.ณัฏฐ์ น้อมพรรโณภาส