Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:รังสีวินิจฉัย

พญ.ศรีสกุล วีรารักษ์

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.ศรีสกุล วีรารักษ์