Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: ระบบทางเดินอาหาร

พญ.ชไมพร กองเกตุใหญ่

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00 17.00-20.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.ชไมพร กองเกตุใหญ่