Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:แพทย์ศุนย์ตรวจสุขภาพ

เฉพาะทาง: เวชปฏิบัติทั่วไปและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.กฤตยาพร ผดุงฉัตร

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
07.00-17.00 07.00-17.00 07.00-17.00 07.00-17.00 07.00-17.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.กฤตยาพร ผดุงฉัตร