Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
LOGO

แผนก:โรคผิวหนัง

พญ.กฤติยา ไกรสุวรรณ

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.30-19.30 13.00-16.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.กฤติยา ไกรสุวรรณ