Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:กุมารแพทย์

เฉพาะทาง: ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ.สุมิตรา อวิรุทธ์นันท์

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.30-16.30 08.30-12.00 08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.สุมิตรา อวิรุทธ์นันท์