Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
พญ.ทิตญา-ประเสริฐปั้น

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: ประสาทวิทยา

พญ.ทิตญา ประเสริฐปั้น

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.ทิตญา ประเสริฐปั้น