Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
พ.อ.นพ.วัลลภ-ศานติธรรม

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์

พ.อ.นพ.วัลลภ ศานติธรรม

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พ.อ.นพ.วัลลภ ศานติธรรม