Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: โรคเลือด

พญ.วรกมล อ่ำอำไพ

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.วรกมล อ่ำอำไพ