Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Palliative Care ดูแลผู้ป่วย….ระยะประคับประคอง

cover-palliative-care2

ดูแลโดย…แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวบรรเทาความทุกข์ทรมาน
ในผู้ป่วยโรคร้ายแรงและ ซับซ้อนในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบประคับประคอง

คือ การดููแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงญาติของผู้ป่วย ทั้งด้านการรักษาจิตใจและสังคม เน้นให้ความสำคัญ
ให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตในวาระสุดท้ายได้อย่างมีความสุข และจากไปอย่างสงบไร้ความ กังวลต่างๆ รวมทั้งดูแลจิตใจคนในครอบครัว
จากความเศร้า ให้สามารถยอมรับการจากไปของผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้

คนไข้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1. มะเร็งระยะลุกลาม

2. สมองเสื่อมระยะสุดท้าย

3. ผู้ป่วยที่ต้องการดูแล

การดูแล ระยะประคับประคอง แบบองค์รวม

  • เน้นการรักษาเพื่อบรรเทา
  • เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
  • มีระบบดูแลโดยทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล
  • ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  • ดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

ควรเริ่มต้นดูแลแบบ Palliative Care เมื่อใด/เมื่อไหร่ ?

       เริ่มได้ตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มเผชิญภาวะความเจ็บป่วยที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โดยค่อยๆมีบทบาทมากขึ้น
จนกระทั่งผู้ป่วยจากไปรวมถึงให้การดูแลครอบครัวจากการสูญเสียด้วย

มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว ในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

หรือ ผ่าน LINE OA :

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่
Share Post: