Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แพ็กเกจผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบผ่านกล้อง (TURP)

..........................

ทางเลือกในการรักษาต่อมลูกหมากโตเทคโนโลยีผ่าตัดผ่ากล้องรักษาต่อมลูกหมากโต
ที่ช่วยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก MIS (Minimally Invasive Surgery)
ลดอาการเจ็บแผลและใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าผ่าตัดแบบเปิดแผล

( นอนโรงพยาบาล 4 คืน )

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิข้าราชร่วมจ่ายได้

ข้าราชการประจำ , ลูกจ้างประจำ , ผู้รับเบี้ยหวัด , ผู้รับบำนาญ บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ
( บิดา , มารดา , คู่สมรส , บุตร 3 คน ) กรุณายื่นบัตรประชาชนทุกครั้ง หรือบัตรข้าราชการ ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

 *หมายเหตุ
 1. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว
 2. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่รวมค่าตรวจรักษาโรคอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อน
 3. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรคครั้งแรกและการตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด
 4. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่รวมค่าห้องพักและค่าอาหารที่นอนเกินกว่าที่กำหนด
 5. รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Share Post: