Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 056-000111

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 056-000111

นักเรียนและนักศึกษา สามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ นักเรียน (PA)
ที่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ โดย ” ไม่ต้อง สำรองจ่าย “

รายชื่อโรงเรียนที่สามารถใช้สิทธิประกันนักเรียนได้ที่ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ

ลำดับอำเภอชื่อโรงเรียน
1เมืองโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
2เมืองโรงเรียนวัดหนองปลิง (นร)
3เมืองโรงเรียนวัดหนองปลิง(ครู)
4เมืองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
5เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้
6เมืองโรงเรียนโพฒิสารศึกษา (ประถม)
7เมืองโรงเรียนโพฒิสารศึกษา (มัธยม)
8เมืองโรงเรียนโพฒิสารศึกษา (อาจารย์)
9เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
10เมืองโรงเรียนมารีย์วิทยา
11เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
12เมืองโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
13เมืองโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ (อาจารย์)
14เมืองโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ (นร)
15เมืองโรงเรียนอนุชนวัฒนา
16เมืองโรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์
17เมืองโรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา
18เมืองโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
19เมืองโรงเรียนบ้านสระงาม
20เมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
21เมืองโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ ( เขากบ)
22เมืองโรงเรียนนครสวรรค์อินเตอร์บริบาล
23เมืองโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
24เมืองโรงเรียนพระบางวิทยา
25เมืองโรงเรียนวัดบ้านไร่
26เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ
27ลาดยาวโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
28เมืองโรงเรียนประชานุเคราะห์
29เมืองโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
30เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
31เมืองโรงเรียนวัดหนองโรง
32เมืองโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
33ชุมแสงโรงเรียนวัดดอนสนวน
34เมืองโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
35เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
36กำแพงเพชรโรงเรียนวัชรสหศึกษา
37เมืองเนอสเซอรี่บ้านครูหนึ่ง(ครู)
38เมืองเนอสเซอรี่บ้านครูหนึ่ง(นักเรียน)
39เมืองโรงเรียนเนอสเซอรี่ สมาร์ทคิดส์
40เมืองโรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
41เมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
42ชุมแสงโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์
43เมืองโรงเรียนบ้านเขาปูน
44บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดหูกวาง (เปรื่องอุ่นอุทิศ)
45หนองบัวโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
46โกรกพระโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
47โกรกพระโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
48พยุหะคีรีโรงเรียนบ้านซับผักกาด
49เมืองโรงเรียนวัดบึงน้ำใส
50เมืองโรงเรียนวัดพระนอน
51ชุมตาบงโรงเรียนบ้านปางชัย
52บรรพตพิสัยโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
53เมืองโรงเรียนวัดหนองเขนง
54แม่วงก์โรงเรียนบ้านหนองไม้
55เก้าเลี้ยวโรงเรียนศึกษาศาสตร์
56เก้าเลี้ยวโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
57เก้าเลี้ยวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
58เก้าเลี้ยวโรงเรียนบ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
59เก้าเลี้ยวโรงเรียนบ้านแหลมยาง
60เก้าเลี้ยวโรงเรียนบ้านคลองคล้า
61เก้าเลี้ยวโรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์
62เก้าเลี้ยวโรงเรียนวัดดงเมือง
63โกรกพระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงาม
64โกรกพระโรงเรียนบ้านหาดสูง
65โกรกพระโรงเรียนวัดศาลาแดง
66โกรกพระโรงเรียนบ้านเนินศาลา
67โกรกพระโรงเรียนสระวิทยา
68โกรกพระโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ (จันทโชตอนุสรณ์)
69โกรกพระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางตาล
70ชุมตาบงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
71ชุมตาบงโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์
72ชุมตาบงโรงเรียนบ้านปางงู
73ชุมแสงโรงเรียนธนศรี
74ชุมแสงโรงเรียนวัดบางไซ
75ชุมแสงโรงเรียนวัดบางเคียน
76ชุมแสงโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์)
77ชุมแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางเคียน
78ชุมแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับกฤช
79ชุมแสงโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
80ชุมแสงโรงเรียนบ้านท่ากร่าง
81ชุมแสงโรงเรียนวัดท่าไม้
82ชุมแสงโรงเรียนวัดหนองโก
83ชุมแสงโรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว
84ชุมแสงโรงเรียนวันทาศิริศึกษา
85ชุมแสงโรงเรียนวัดเนินสะเดา
86ชุมแสงโรงเรียนวัดดงกะพี้
87ชุมแสงโรงเรียนขวัญชัยทับกฤช
88ชุมแสงโรงเรียนบ้านเนิน
89ชุมแสงโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
90ชุมแสงโรงเรียนวัดไผ่สิงห์
91ชุมแสงโรงเรียนวัดบ้านลาด
92ชุมแสงโรงเรียนวัดคลองยาง "ประชาพัฒนา"
93ชุมแสงโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
94ชุมแสงโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
95ชุมแสงโรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล)
96ชุมแสงโรงเรียนวัดปากคลองปลากด
97ชุมแสงโรงเรียนวัดพันลาน
98ชุมแสงโรงเรียนวัดดอนสนวน
99ชุมแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
100ตากฟ้าโรงเรียนบ้านไตรคีรี
101ตากฟ้าโรงเรียนบ้านอุดมธัญญา
102ตากฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุขสำราญ
103ตากฟ้าโรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์)
104ตากฟ้าโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก (ศรีอุบลอุปถัมภ์)
105ตากฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุดมธัญญา
106ตากฟ้าโรงเรียนบ้านพุมะค่า
107ตากฟ้าโรงเรียนบ้านล้ำเจริญ
108ตากฟ้าโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์
109ตากฟ้าโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
110ตากฟ้าโรงเรียนวัดห้วยลำไย
111ตากฟ้าโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์
112ตาคลีโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
113ตาคลีโรงเรียนหนองโพพิทยา
114ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน
115ตาคลีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม
116ตาคลีโรงเรียนบ้านดงมัน
117ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองแอก
118ตาคลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกร่าง
119ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองพังพวย
120ตาคลีโรงเรียนวัดเขาดุม
121ตาคลีโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
122ตาคลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ
123ตาคลีโรงเรียนวัดช่องแค
124ตาคลีโรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี
125ตาคลีโรงเรียนบ้านเขาปูน
126ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองตาราม
127ตาคลีโรงเรียนวัดหนองคูน้อย
128ตาคลีโรงเรียนบ้านลาดตะกุด
129ตาคลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
130ตาคลีโรงเรียนวัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห์)
131ตาคลีโรงเรียนวัดหนองหม้อ
132ตาคลีโรงเรียนบ้านโคกกร่าง
133ตาคลีโรงเรียนวัดเขาฝา
134ตาคลีโรงเรียนวัดลาดทิพยรส
135ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองขาม
136ตาคลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิกรี
137ตาคลีโรงเรียนวัดหนองตะโก
138ตาคลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหม้อ
139ตาคลีโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์
140ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองลาด
141ตาคลีโรงเรียนวัดบ่อนิมิต
142ตาคลีวิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี
143ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
144ตาคลีโรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ
145ตาคลีโรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์)
146ตาคลีโรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ)
147ท่าตะโกโรงเรียนบ้านทำนบ
148ท่าตะโกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวพลวง
149ท่าตะโกโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรหมณีอุทิศ)
150ท่าตะโกโรงเรียนบ้านชะลอมแหน
151บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดด่านช้าง
152บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านหนองละมาน
153บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดหนองปลาไหล
154บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส
155บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดประสาทวิถี
156บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดบ้านไผ่
157บรรพตพิสัยโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
158บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดคลองจินดา
159บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดบ้านพลัง
160บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดบ้านคลอง
161บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านหนองเสือ
162บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านหนองละมาน
163บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา
164บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดหนองมะขาม
165บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดจิกลาด
166บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดหนองตางู
167บรรพตพิสัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
168บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดด่านช้าง
169บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
170บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์
171บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดหนองกรด
172บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดคลองธรรม
173บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
174บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดวงฆ้อง (ราษฎร์สุริยศึกษา)
175บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดท่าแรต
176บรรพตพิสัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
177บรรพตพิสัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเคียน
178บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ)
179บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ
180บรรพตพิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี)
181บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
182บรรพตพิสัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเขียว
183บรรพตพิสัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
184บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)
185พยุหะคีรีโรงเรียนเขาทอง
186พยุหะคีรีโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
187พยุหะคีรีโรงเรียนวัดหนองกลอย
188พยุหะคีรีโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)
189พยุหะคีรีโรงเรียนวัดบ้านบน
190พยุหะคีรีโรงเรียนบ้านสระบัว
191พยุหะคีรีโรงเรียนบ้านดอนกระชาย
192พยุหะคีรีโรงเรียนวัดโป่งสวรรค์
193พยุหะคีรีโรงเรียนวัดท่าโก
194พยุหะคีรีโรงเรียนวัดใหม่
195พยุหะคีรีโรงเรียนเขาสามยอด
196พยุหะคีรีโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
197พยุหะคีรีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
198พยุหะคีรีโรงเรียนวัดยางขาว
199ไพศาลีโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น
200ไพศาลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน
201เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดวังไผ่
202เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดหนองโรง
203เมืองนครสวรรค์โรงเรียนพระบางวิทยา
204เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านคุ้งวารี
205เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
206เมืองนครสวรรค์โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
207เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ
208เมืองนครสวรรค์โรงเรียนสหวิทยาศึกษา
209เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดสันติธรรม
210เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดรังงาม
211เมืองนครสวรรค์โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)
212เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดหัวถนน
213เมืองนครสวรรค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
214เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
215เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
216เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
217เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านเขากะลา
218เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
219เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา
220เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดเขามโน
221เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
222เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครสวรรค์
223เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง
224เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา)
225เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดสมานประชาชน
226เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดบางม่วง
227เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม
228เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา
229เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
230เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดกลางแดด
231เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
232เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2
233เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดทัพชุมพล
234เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง
235เมืองนครสวรรค์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
236เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
237เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ (มงคลประชานุกูล)
238เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดหนองกระโดน
239เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา
240เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
241เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่
242เมืองนครสวรรค์โรงเรียนเนอสเซอรี่ สมาร์ทคิดส์
243แม่เปินโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
244แม่เปินโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
245แม่เปินโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)
246แม่วงก์โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
247แม่วงก์โรงเรียนบ้านยุบใหญ่
248แม่วงก์โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว
249แม่วงก์โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
250แม่วงก์โรงเรียนบ้านหินดาด
251แม่วงก์โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)
252แม่วงก์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
253แม่วงก์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
254แม่วงก์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
255แม่วงก์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนงาม
256แม่วงก์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
257แม่วงก์โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
258แม่วงก์โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร
259แม่วงก์โรงเรียนบ้านปางขนุน
260แม่วงก์โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
261แม่วงก์โรงเรียนบ้านปางสุด
262ลาดยาวโรงเรียนวัดสังฆวิถี
263ลาดยาวโรงเรียนวัดศรลัมภ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
264ลาดยาวโรงเรียนบ้านหนองแฟบ
265ลาดยาวโรงเรียนบ้านมาบแก
266ลาดยาวโรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
267ลาดยาวโรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย
268ลาดยาวโรงเรียนบ้านดอนพลอง
269ลาดยาวโรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
270ลาดยาวโรงเรียนไตรประชาสามัคคี
271ลาดยาวโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
272ลาดยาวโรงเรียนบ้านศรีทอง
273ลาดยาวโรงเรียนวัดสระแก้ว
274ลาดยาวโรงเรียนวัดดงหนองหลวง
275ลาดยาวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่
276ลาดยาวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
277ลาดยาวโรงเรียนวัดสวนขวัญ
278ลาดยาวโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
279ลาดยาวโรงเรียนวัดเกาะเปา
280ลาดยาวโรงเรียนวัดสวนหลวง
281หนองบัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว
282หนองบัวโรงเรียนบ้านปากดง
283หนองบัววิทยาลัยอาชีวศึกษาปากน้ำโพ
284หนองบัวโรงเรียนบ้านคลองกำลัง

อุบัติเหตุ บริการ รับ - ส่ง ฟรี! 24 ชม

( ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ )

อุบัติเหตุ บริการ รับ - ส่ง ฟรี! 24 ชม

( ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ )

* เงื่อนไข

 • ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท
 • เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

* เงื่อนไข

 • ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท
 • เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 • นำบัตรประชาชน (สูติบัติหรือทะเบียนบ้าน) หากกรณีไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือ
  บัตรนักศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง แจ้งใช้สิทธิได้
 • กรณีมีบัตรประกันสามารถนำมายื่นร่วมด้วยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
 • นำบัตรประชาชน (สูติบัติหรือทะเบียนบ้าน) หากกรณีไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือ
  บัตรนักศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง แจ้งใช้สิทธิได้
 • กรณีมีบัตรประกันสามารถนำมายื่นร่วมด้วยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่
นักเรียนและนักศึกษา สามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ นักเรียน (PA) ที่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ โดย ” ไม่ต้อง สำรองจ่าย “

รายชื่อโรงเรียนที่สามารถใช้สิทธิประกันนักเรียนได้ที่ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ

ลำดับอำเภอชื่อโรงเรียน
1เมืองโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
2เมืองโรงเรียนวัดหนองปลิง (นร)
3เมืองโรงเรียนวัดหนองปลิง(ครู)
4เมืองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
5เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้
6เมืองโรงเรียนโพฒิสารศึกษา (ประถม)
7เมืองโรงเรียนโพฒิสารศึกษา (มัธยม)
8เมืองโรงเรียนโพฒิสารศึกษา (อาจารย์)
9เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
10เมืองโรงเรียนมารีย์วิทยา
11เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
12เมืองโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
13เมืองโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ (อาจารย์)
14เมืองโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ (นร)
15เมืองโรงเรียนอนุชนวัฒนา
16เมืองโรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์
17เมืองโรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา
18เมืองโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
19เมืองโรงเรียนบ้านสระงาม
20เมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
21เมืองโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ ( เขากบ)
22เมืองโรงเรียนนครสวรรค์อินเตอร์บริบาล
23เมืองโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
24เมืองโรงเรียนพระบางวิทยา
25เมืองโรงเรียนวัดบ้านไร่
26เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ
27ลาดยาวโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
28เมืองโรงเรียนประชานุเคราะห์
29เมืองโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
30เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
31เมืองโรงเรียนวัดหนองโรง
32เมืองโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
33ชุมแสงโรงเรียนวัดดอนสนวน
34เมืองโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
35เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
36กำแพงเพชรโรงเรียนวัชรสหศึกษา
37เมืองเนอสเซอรี่บ้านครูหนึ่ง(ครู)
38เมืองเนอสเซอรี่บ้านครูหนึ่ง(นักเรียน)
39เมืองโรงเรียนเนอสเซอรี่ สมาร์ทคิดส์
40เมืองโรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
41เมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
42ชุมแสงโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์
43เมืองโรงเรียนบ้านเขาปูน
44บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดหูกวาง (เปรื่องอุ่นอุทิศ)
45หนองบัวโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
46โกรกพระโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
47โกรกพระโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
48พยุหะคีรีโรงเรียนบ้านซับผักกาด
49เมืองโรงเรียนวัดบึงน้ำใส
50เมืองโรงเรียนวัดพระนอน
51ชุมตาบงโรงเรียนบ้านปางชัย
52บรรพตพิสัยโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
53เมืองโรงเรียนวัดหนองเขนง
54แม่วงก์โรงเรียนบ้านหนองไม้
55เก้าเลี้ยวโรงเรียนศึกษาศาสตร์
56เก้าเลี้ยวโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
57เก้าเลี้ยวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
58เก้าเลี้ยวโรงเรียนบ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
59เก้าเลี้ยวโรงเรียนบ้านแหลมยาง
60เก้าเลี้ยวโรงเรียนบ้านคลองคล้า
61เก้าเลี้ยวโรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์
62เก้าเลี้ยวโรงเรียนวัดดงเมือง
63โกรกพระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงาม
64โกรกพระโรงเรียนบ้านหาดสูง
65โกรกพระโรงเรียนวัดศาลาแดง
66โกรกพระโรงเรียนบ้านเนินศาลา
67โกรกพระโรงเรียนสระวิทยา
68โกรกพระโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ (จันทโชตอนุสรณ์)
69โกรกพระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางตาล
70ชุมตาบงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
71ชุมตาบงโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์
72ชุมตาบงโรงเรียนบ้านปางงู
73ชุมแสงโรงเรียนธนศรี
74ชุมแสงโรงเรียนวัดบางไซ
75ชุมแสงโรงเรียนวัดบางเคียน
76ชุมแสงโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์)
77ชุมแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางเคียน
78ชุมแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับกฤช
79ชุมแสงโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
80ชุมแสงโรงเรียนบ้านท่ากร่าง
81ชุมแสงโรงเรียนวัดท่าไม้
82ชุมแสงโรงเรียนวัดหนองโก
83ชุมแสงโรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว
84ชุมแสงโรงเรียนวันทาศิริศึกษา
85ชุมแสงโรงเรียนวัดเนินสะเดา
86ชุมแสงโรงเรียนวัดดงกะพี้
87ชุมแสงโรงเรียนขวัญชัยทับกฤช
88ชุมแสงโรงเรียนบ้านเนิน
89ชุมแสงโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
90ชุมแสงโรงเรียนวัดไผ่สิงห์
91ชุมแสงโรงเรียนวัดบ้านลาด
92ชุมแสงโรงเรียนวัดคลองยาง "ประชาพัฒนา"
93ชุมแสงโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
94ชุมแสงโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
95ชุมแสงโรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล)
96ชุมแสงโรงเรียนวัดปากคลองปลากด
97ชุมแสงโรงเรียนวัดพันลาน
98ชุมแสงโรงเรียนวัดดอนสนวน
99ชุมแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
100ตากฟ้าโรงเรียนบ้านไตรคีรี
101ตากฟ้าโรงเรียนบ้านอุดมธัญญา
102ตากฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุขสำราญ
103ตากฟ้าโรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์)
104ตากฟ้าโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก (ศรีอุบลอุปถัมภ์)
105ตากฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุดมธัญญา
106ตากฟ้าโรงเรียนบ้านพุมะค่า
107ตากฟ้าโรงเรียนบ้านล้ำเจริญ
108ตากฟ้าโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์
109ตากฟ้าโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
110ตากฟ้าโรงเรียนวัดห้วยลำไย
111ตากฟ้าโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์
112ตาคลีโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
113ตาคลีโรงเรียนหนองโพพิทยา
114ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน
115ตาคลีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม
116ตาคลีโรงเรียนบ้านดงมัน
117ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองแอก
118ตาคลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกร่าง
119ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองพังพวย
120ตาคลีโรงเรียนวัดเขาดุม
121ตาคลีโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
122ตาคลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ
123ตาคลีโรงเรียนวัดช่องแค
124ตาคลีโรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี
125ตาคลีโรงเรียนบ้านเขาปูน
126ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองตาราม
127ตาคลีโรงเรียนวัดหนองคูน้อย
128ตาคลีโรงเรียนบ้านลาดตะกุด
129ตาคลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
130ตาคลีโรงเรียนวัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห์)
131ตาคลีโรงเรียนวัดหนองหม้อ
132ตาคลีโรงเรียนบ้านโคกกร่าง
133ตาคลีโรงเรียนวัดเขาฝา
134ตาคลีโรงเรียนวัดลาดทิพยรส
135ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองขาม
136ตาคลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิกรี
137ตาคลีโรงเรียนวัดหนองตะโก
138ตาคลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหม้อ
139ตาคลีโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์
140ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองลาด
141ตาคลีโรงเรียนวัดบ่อนิมิต
142ตาคลีวิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี
143ตาคลีโรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
144ตาคลีโรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ
145ตาคลีโรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์)
146ตาคลีโรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ)
147ท่าตะโกโรงเรียนบ้านทำนบ
148ท่าตะโกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวพลวง
149ท่าตะโกโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรหมณีอุทิศ)
150ท่าตะโกโรงเรียนบ้านชะลอมแหน
151บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดด่านช้าง
152บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านหนองละมาน
153บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดหนองปลาไหล
154บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส
155บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดประสาทวิถี
156บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดบ้านไผ่
157บรรพตพิสัยโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
158บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดคลองจินดา
159บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดบ้านพลัง
160บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดบ้านคลอง
161บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านหนองเสือ
162บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านหนองละมาน
163บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา
164บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดหนองมะขาม
165บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดจิกลาด
166บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดหนองตางู
167บรรพตพิสัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
168บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดด่านช้าง
169บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
170บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์
171บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดหนองกรด
172บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดคลองธรรม
173บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
174บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดวงฆ้อง (ราษฎร์สุริยศึกษา)
175บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดท่าแรต
176บรรพตพิสัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
177บรรพตพิสัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเคียน
178บรรพตพิสัยโรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ)
179บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ
180บรรพตพิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี)
181บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
182บรรพตพิสัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเขียว
183บรรพตพิสัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
184บรรพตพิสัยโรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)
185พยุหะคีรีโรงเรียนเขาทอง
186พยุหะคีรีโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
187พยุหะคีรีโรงเรียนวัดหนองกลอย
188พยุหะคีรีโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)
189พยุหะคีรีโรงเรียนวัดบ้านบน
190พยุหะคีรีโรงเรียนบ้านสระบัว
191พยุหะคีรีโรงเรียนบ้านดอนกระชาย
192พยุหะคีรีโรงเรียนวัดโป่งสวรรค์
193พยุหะคีรีโรงเรียนวัดท่าโก
194พยุหะคีรีโรงเรียนวัดใหม่
195พยุหะคีรีโรงเรียนเขาสามยอด
196พยุหะคีรีโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
197พยุหะคีรีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
198พยุหะคีรีโรงเรียนวัดยางขาว
199ไพศาลีโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น
200ไพศาลีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน
201เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดวังไผ่
202เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดหนองโรง
203เมืองนครสวรรค์โรงเรียนพระบางวิทยา
204เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านคุ้งวารี
205เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
206เมืองนครสวรรค์โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
207เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ
208เมืองนครสวรรค์โรงเรียนสหวิทยาศึกษา
209เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดสันติธรรม
210เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดรังงาม
211เมืองนครสวรรค์โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)
212เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดหัวถนน
213เมืองนครสวรรค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
214เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
215เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
216เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
217เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านเขากะลา
218เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
219เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา
220เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดเขามโน
221เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
222เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครสวรรค์
223เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง
224เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา)
225เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดสมานประชาชน
226เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดบางม่วง
227เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม
228เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา
229เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
230เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดกลางแดด
231เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
232เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2
233เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดทัพชุมพล
234เมืองนครสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง
235เมืองนครสวรรค์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
236เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
237เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ (มงคลประชานุกูล)
238เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดหนองกระโดน
239เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา
240เมืองนครสวรรค์โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
241เมืองนครสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่
242เมืองนครสวรรค์โรงเรียนเนอสเซอรี่ สมาร์ทคิดส์
243แม่เปินโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
244แม่เปินโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
245แม่เปินโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)
246แม่วงก์โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
247แม่วงก์โรงเรียนบ้านยุบใหญ่
248แม่วงก์โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว
249แม่วงก์โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
250แม่วงก์โรงเรียนบ้านหินดาด
251แม่วงก์โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)
252แม่วงก์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
253แม่วงก์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
254แม่วงก์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
255แม่วงก์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนงาม
256แม่วงก์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
257แม่วงก์โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
258แม่วงก์โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร
259แม่วงก์โรงเรียนบ้านปางขนุน
260แม่วงก์โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
261แม่วงก์โรงเรียนบ้านปางสุด
262ลาดยาวโรงเรียนวัดสังฆวิถี
263ลาดยาวโรงเรียนวัดศรลัมภ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
264ลาดยาวโรงเรียนบ้านหนองแฟบ
265ลาดยาวโรงเรียนบ้านมาบแก
266ลาดยาวโรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
267ลาดยาวโรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย
268ลาดยาวโรงเรียนบ้านดอนพลอง
269ลาดยาวโรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
270ลาดยาวโรงเรียนไตรประชาสามัคคี
271ลาดยาวโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
272ลาดยาวโรงเรียนบ้านศรีทอง
273ลาดยาวโรงเรียนวัดสระแก้ว
274ลาดยาวโรงเรียนวัดดงหนองหลวง
275ลาดยาวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่
276ลาดยาวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
277ลาดยาวโรงเรียนวัดสวนขวัญ
278ลาดยาวโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
279ลาดยาวโรงเรียนวัดเกาะเปา
280ลาดยาวโรงเรียนวัดสวนหลวง
281หนองบัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว
282หนองบัวโรงเรียนบ้านปากดง
283หนองบัววิทยาลัยอาชีวศึกษาปากน้ำโพ
284หนองบัวโรงเรียนบ้านคลองกำลัง