ผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบผ่านกล้อง (TURP)

แพ็กเกจผ่าตัดต่อมลูกหมาก แบบผ่านกล้อง (TURP)

แพ็กเกจผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบผ่านกล้อง (TURP) …………………….. ทางเลือกในการรักษาต่อมลูกหมากโตเทคโนโลยีผ่าตัดผ่ากล้องรักษาต่อมลูกหมากโต ที่ช่วยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก MIS (Minimally Invasive Surgery)ลดอาการเจ็บแผลและใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าผ่าตัดแบบเปิดแผล ผ่าตัดต่อมลูกหมาก 65,000 บาท สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย 26,700 บาท ( นอนโรงพยาบาล 4 คืน ) ผู้ที่สามารถใช้สิทธิข้าราชร่วมจ่ายได้ ​ ข้าราชการประจำ , ลูกจ้างประจำ , ผู้รับเบี้ยหวัด , ผู้รับบำนาญ บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ( บิดา , มารดา , คู่สมรส , บุตร 3 คน ) กรุณายื่นบัตรประชาชนทุกครั้ง หรือบัตรข้าราชการ ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง  *หมายเหตุ 1. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว 2. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่รวมค่าตรวจรักษาโรคอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อน 3. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรคครั้งแรกและการตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด 4. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่รวมค่าห้องพักและค่าอาหารที่นอนเกินกว่าที่กำหนด 5. รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข …

แพ็กเกจผ่าตัดต่อมลูกหมาก แบบผ่านกล้อง (TURP) Read More »