แพ็กเกจผ่าตัดฝีคัณฑสูตร

แพ็กเกจผ่าตัดฝีคัณฑสูตร …………………….. คลายความเจ็บปวดในชีวิตประจำวันผ่าตัดรักษา…ฝีคัณฑสูตร  ผ่าตัดฝีคัณฑสูตร 47,000 บาท สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย 18,800 บาท ( นอนโรงพยาบาล 2 คืน ) ผู้ที่สามารถใช้สิทธิข้าราชร่วมจ่ายได้ ​ ข้าราชการประจำ , ลูกจ้างประจำ , ผู้รับเบี้ยหวัด , ผู้รับบำนาญ บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ( บิดา , มารดา , คู่สมรส , บุตร 3 คน ) กรุณายื่นบัตรประชาชนทุกครั้ง หรือบัตรข้าราชการ ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง  *หมายเหตุ 1. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว 2. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่รวมค่าตรวจรักษาโรคอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อน 3. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรคครั้งแรกและการตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด 4. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่รวมค่าห้องพักและค่าอาหารที่นอนเกินกว่าที่กำหนด 5. รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สนใจแพ็กเกจสอบถามเพิ่มเติม แพ็กเกจข้าราชการผ่าตัดเบิกได้ทั้งหมด >>