แพ็กเกจผ่าตัดริดสีดวงทวาร

แพ็กเกจผ่าตัดริดสีดวงทวาร …………………….. บอกลาริดสีดวงด้วยการผ่าตัด  หากมีอาการดังต่อไปนี้  มีเลือดสดปนออกมากับอุจจาระ มีอาการเจ็บทวารหนักโดยเฉพาะตอนขับถ่าย มีติ่งเนื้อยื่นออกมาจากทวารหนักขณะขับถ่ายอุจจาระ คลำเจอก้อนเนื้อบริเวทวารหนัก ผ่าตัดไส้เลื่อน 47,000 บาท สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย 21,300 บาท ( นอนโรงพยาบาล 2 คืน ) ผู้ที่สามารถใช้สิทธิข้าราชร่วมจ่ายได้ ข้าราชการประจำ , ลูกจ้างประจำ , ผู้รับเบี้ยหวัด , ผู้รับบำนาญ บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ( บิดา , มารดา , คู่สมรส , บุตร 3 คน ) **กรุณายื่นบัตรประชาชนทุกครั้ง หรือบัตรข้าราชการ ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง  **หมายเหตุ 1. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว 2. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่รวมค่าตรวจรักษาโรคอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อน 3. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรคครั้งแรกและการตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด 4. ราคาแพ็กเกจผ่าตัด/สิทธิข้าราชการร่วมจ่าย ไม่รวมค่าห้องพักและค่าอาหารที่นอนเกินกว่าที่กำหนด 5. รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า …

แพ็กเกจผ่าตัดริดสีดวงทวาร Read More »