Header

นพ.จิรชัย นิ่มไชยนันท์

นพ.จิรชัย นิ่มไชยนันท์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์สุขภาพสตรี

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สูตินรีแพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.กนก ทองใบใหญ่

สูตินรีแพทย์

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.จิตรลดา คำจริง

สูตินรีแพทย์