Header

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์ประจำศูนย์

แผนกทันตกรรม

ทพญ.ภมรรัตน์ จูฑะพันธุ์

ทันตแพทย์ - เฉพาะทางด้านเอ็นโดดอนต์

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.กนก ทองใบใหญ่

สูตินรีแพทย์

แผนกศัลยกรรม

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ.ณัฐพงษ์ ตุลาพันธุ์

นิติเวชศาสตร์

ศูนย์สุขภาพสตรี

แผนกโรคสมองและระบบประสาท

นพ.พงศ์พัฒน์ พันธุ์พฤทธิ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านระบบประสาท

แผนกศัลยกรรม

นพ.พรลิขิต ทิพรังศรี

ศัลยศาสตร์ทรวงอก

แผนกอายุรกรรม

นพ.วิทยา หวังสมบูรณ์ศิริ

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

แผนกศัลยกรรม

นพ.วิธาน ธัญญวิบูลย์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.วิษณุพงศ์ ลอยเมฆ

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ศริเศรษฐ์ หงส์ลดารมภ์

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

แผนกศัลยกรรม

นพ.สุขสันต์ เตชาพิสุทธิ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านระบบประสาท

แผนกศัลยกรรม

นพ.หลักชัย วิชชาวุธ

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ.อนัตต์ ปรีชา

นิติเวชศาสตร์

แผนกศัลยกรรม

นพ.เอกรงค์ สุวรรณเวช

ศัลยแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านระบบประสาท

ศูนย์สุขภาพเด็ก

แผนกอายุรกรรม

พญ.กนกวรรณ เลาหศักดิ์ประสิทธ์

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

แผนกศัลยกรรม

พญ.จารุวรรณ สิริพลังคานนท์

ศัลยแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านยูโรวิทยา

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.จิตรลดา คำจริง

สูตินรีแพทย์

แผนกอายุรกรรม

พญ.ฐิติรัตน์ ศุภศิลป์

อายุรแพทย์ทั่วไป

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.ธริดา คงเจริญสมบัติ

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.พิรารัตน์ คชฤทธิ์

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

แผนกศัลยกรรม

พญ.พุทธิฌาน์ แก้วมณี

ศัลยแพทย์ทั่วไป

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.รวีวรรณ พรมศิลา

สูตินรีแพทย์ - เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.วรดา ขวัญวงษ์

สูตินรีแพทย์

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.วราพร เพชรกำแพง

สูตินรีแพทย์ - เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.วัชราภรณ์ เลิศบุญญาฤทธิ์

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านกุมารเวชบำบัดวิกฤต

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.ศรันยา ชิดตระกูล

สูตินรีแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็ก

แผนกศัลยกรรม

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.สุธิดา ชาญยุทธนา

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.อตินุช อุดมทอง

กุมารศัลยศาสตร์ - เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเด็ก

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.อภิจารี ชูศักดิ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกอายุรกรรม

นพ.วศิน อวิรุทธ์นันท์

อายุรแพทย์ทั่วไป

แผนกศัลยกรรม

นพ.โดม เจริญทอง

ศัลยแพทย์ทั่วไป - ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านมและต่อมไร้ท่อ

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.ธีธัช อดทน

สูตินรีแพทย์ - เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

แผนกโรคสมองและระบบประสาท

นพ.ประพันธ์พงศ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.สุมิตรา อวิรุทธ์นันท์

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

แผนกอายุรกรรม

พญ.กัลชิญา บุญผ่อง

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม

แผนก NCDs

นพ.ธเนศ จิราวัฒน์วรากุล

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.ธนู อารยะถาวร

สูตินรีแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.ภาณุพันธ์ จันทสิงห์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และอาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์สุขภาพสตรี

แผนกศัลยกรรม

นพ.สุชาติ กฤตสิงห์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

คลินิกโรคไต

นพ.วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคไต

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.อรพรรณ ยุระยาตร์

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านโภชนาการ

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.วิชัย อารยะถาวร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

แผนกอายุรกรรม

พญ.ศณัฏฐา พรมพิทักษ์

อายุรแพทย์ทั่วไป

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.ธีรภัทร วงศ์ศิริวรรณ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.นที ฟักนาค

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์สุขภาพเด็ก

นพ.นพพร ศรีทิพโพธิ์

กุมารศัลยศาสตร์ - เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเด็ก

แผนกกายภาพบำบัด

นพ.กฤตานน เล้าอารีย์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.ณธัช เลื่อนตามผล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ.ณพัชร สมบัติเจริญไทย

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธิติสรรค์ เหลืองศุภบูลย์

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.บดินทร์ เทพปริยะพล

ศัลย์แพทย์กระดูกและข้อ - เฉพาะทางด้านออโรปิดิกส์การบาดเจ็บ

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.ปกรณ์ จักษุวัชร

สูตินรีแพทย์ - เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.ปกรณ์กิต เจริญชนิกานต์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เฉพาะทางข้อสะโพกและเข่า

แผนกอายุรกรรม

นพ.ปรเมศร์ ขุนรงณ์

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านระบบหายใจ และวิกฤตระบบหายใจ

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.พลัฏฐ์ สถิรวิชย์

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.พีรุทย์ พิพัฒน์วัฒนะกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เฉพาะทางเวชศาสตร์การกีฬา

ศูนย์สุขภาพเด็ก

นพ.วีรพงษ์ ฉายา

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

แผนกอายุรกรรม

นพ.ศังกร นภาคณากร

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคเลือด

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ.ศุภฤกษ์ วิทิตสิริ

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์สุขภาพสตรี

แผนก NCDs

นพ.สงวนศักดิ์ เสียงเรืองแสง

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสึม

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.สืบสกุล นางนวล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เฉพาะทางผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.อัครา ชวนสมสุข

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ.เนปจูน บุญวงษ์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.เมืองเลย หรั่งอุทก

สูตินรีแพทย์ - เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

แผนกจักษุวิทยา

นพ.โยธิน ฐิตวัฒนกุล

จักษุแพทย์ - เฉพาะทางด้าน จอตา วุ้นตา จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

คลินิกโรคไต

พ.ท.นพ.สิทธิพล ขันทอง

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคไต

แผนกอายุรกรรม

พ.อ.นพ.วัลลภ ศานติธรรม

อายุรแพทย์ทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.กฤตยาพร ผดุงฉัตร

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกโรคผิวหนัง

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.กิรญา คงเจริญสมบัติ

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.ขวัญหทัย สกุลสรรเสริญ

กุมารศัลยศาสตร์ - เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก

แผนกอายุรกรรม

พญ.จิตสุภา อ่อนนิภา

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านระบบหายใจ และวิกฤตระบบหายใจ

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

พญ.ชไมพร กองเกตุใหญ่

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.ณัฐชยา เชี่ยวชาญธนกิจ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกจิตแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

พญ.ณัฐพร สมสนิท

จักษุแพทย์ - เฉพาะทางด้านโรคต้อหิน

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

พญ.ณัฐสุดา เบญจชินชัยกุล

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกจักษุวิทยา

พญ.ทรงพร ศรีนุต

จักษุแพทย์

แผนกโรคสมองและระบบประสาท

พญ.ทิตญา ประเสริฐปั้น

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา

คลินิกหู คอ จมูก

พญ.ธนิดา วงศ์สาคร

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.ธนิตา อุยาธนารัตน์

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา

คลินิกโรคไต

พญ.ธิดารัตน์ ลักษณานันท์

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคไต

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.นลิตา ดีพิจารย์

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

แผนกโรคผิวหนัง

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.บารรี เชื้อสำราญ

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

พญ.ปภัสกร นพจรูญศรี

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกจักษุวิทยา

พญ.ปรางชนก เศวตวงศ์

จักษุแพทย์ - เฉพาะทางด้านกระจกตา และผ่าตัดแก้ไขสายตา

แผนกจักษุวิทยา

พญ.พลอยรุ้ง อร่ามภิญโญกุล

จักษุแพทย์ - เฉพาะทางโรคต้อหิน

ศูนย์สุขภาพเด็ก

คลินิกหู คอ จมูก

พญ.รุ้งใจ เจริญศิลป์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แผนกอายุรกรรม

พญ.วรกมล อ่ำอำไพ

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคเลือด

แผนกรังสีวินิจฉัย

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งวิทยา

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.สินีนาต ทีฆวาณิช

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

แผนกจิตแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.สุรีรัตน์ วัฒนธรรม

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ศูนย์สุขภาพเด็ก

รศ.พอ.พญ.อังคณา เก่งสกุล

กุมารแพทย์ - เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

ศูนย์สุขภาพเด็ก

พญ.อัจฉรา อุ่นใจ

กุมารแพทย์

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกอายุรกรรม

แผนกศัลยกรรม

พันโท นพ.สายชล วียานนท์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

แผนกทันตกรรม

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ณัฏฐ์ น้อมพรรโณภาส

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

แผนกทันตกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.ชาตรี ตู้วชิรกุล

อายุรแพทย์ทั่วไป

แผนกทันตกรรม

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.กมลศิลป์ ตียพันธ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.กำพล นัยเกตุ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เฉพาะทางข้อสะโพกและเข่า

คลินิกหู คอ จมูก

นพ.กิตติ จิระอนันต์กุล

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แผนกโรคสมองและระบบประสาท

นพ.ณรงค์พงศ์ โล้วพฤกมณี

ศัลยแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านระบบประสาท

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.ณัฐพล เชื้อสำราญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เฉพาะทางเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื้ออ่อน

แผนกศัลยกรรม

นพ.ทรงวุฒิ ประสพสุข

ศัลยแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านทางเดินปัสสาวะ

404

ไม่พบแพทย์ที่คุณต้องการ

กรุณาลองค้นหาใหม่อีกครั้ง